20

እዛ ትምህርቲ ንወለዲ’ያ፣ ከመይ ጌርና ደቂና ካብ ሐማቅ ንግር ንከላኸለሎም ኣንታይ የግብሩ ኣለዎን። ትብል ኮረስ’ያ ንዝያዳ ሓብረታ ትወከሱና።

173.65 inkl.mva.

እዛ ትምህርቲ ንወለዲ'ያ፣ ከመይ ጌርና ደቂና ካብ ሐማቅ ንግር ንከላኸለሎም ኣንታይ የግብሩ ኣለዎን። ትብል ኮረስ'ያ ንዝያዳ ሓብረታ ትወከሱና።

Course Currilcum

  • Exploring the digital world: Online activities and risks. 00:00:00
  • Current trends and challenges in child online safety 00:00:00
  • The impact of technology on children’s development 00:00:00
  • Cyber-bullying and its signs: How to protect your child 00:00:00
  • Identifying and handling online predators 00:00:00
  • Recognizing age-inappropriate content and managing screen time 00:00:00
  • The ins and outs of popular social media platforms 00:00:00
  • Teaching children about privacy and online reputation 00:00:00
  • Parental controls and privacy settings for increased security 00:00:00
  • Benefits and risks of online gaming for children 00:00:00
  • Balancing screen time with other activities 00:00:00
  • Guidelines for choosing age-appropriate games and setting boundaries 00:00:00
  • Strengthening passwords and practicing good cybersecurity habits 00:00:00
  • Protecting personal information and sensitive data 00:00:00
  • Recognizing phishing attempts and online scams 00:00:00
  • Developing critical thinking skills in the digital age 00:00:00
  • Teaching children to handle online conflicts and challenges 00:00:00
  • Nurturing resilience to cope with negative online experiences 00:00:00
  • Utilizing parental control tools and software effectively 00:00:00
  • Accessing reputable online safety resources and organizations 00:00:00
  • Connecting with other parents to share experiences and support 00:00:00
  • Designing a personalized online safety plan for your family 00:00:00
  • Implementing consistent rules and boundaries across devices 00:00:00
  • Monitoring progress and adapting to changing digital trends 00:00:00